วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

คำถามท้ายหน่วยที่ 8

1.ให้ผู้เรียนตอบคำถามต่อไปนี้ โดยเขียนตามความเข้าใจของผู้เรียน
1.1 การนำเสนอผลงานมีวัตถุประสงค์อย่างไร
ตอบ 1.ให้ผู้ชมเข้าใจสาระสำคัญของการนำเสนองาน
         2.ให้ผู้ชมเกิดความประทับใจ ซึ่งจะนำไปสู่ความเชื่อที่ในผลงานที่นำมาเสนอ

1.2 หลักการพื้นฐานสำคัญของการนำเสนอผลงานมีอะไรบ้าง
ตอบ 1.การดึงดูดความสนใจ
         2.ความชัดเจนและความกระชับของเนื้อหา
         3.ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

1.3การบรรยายสดกับการพากย์มีข้อพิจารณาในการเลือกใช้ต่างกันอย่างไร
ตอบ การบรรยายสดเหมาะแก่การประชุมสัมนา เพื่อให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม และมีการสร้างบรรยากาศ
ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาอารมณ์ที่จะพูด
        การพากย์เหมาะสำหรับการถ่ายทอดโดยไม่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม อาจมีการพากย์เสียงที่ไพเราะ
และเติมเสียงที่ประกอบ เพื่อสร้างบรรยากาศ

1.4เครื่องมือที่ใช้นำเสนอผลงานที่ใช้ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง
ตอบ 1.เครื่องฉายสไลด์
         2.เครื่องฉายแผ่นใส
         3.เครื่องฉาย Data projector หรือ LCD projector

1.5รูปแบบที่ใช้ในการนำเสนอผลงานที่ใช้ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง
ตอบ  1.การนำเสนอแบบ Slide Presentation มีดังต่อไปนี้คือ
1.1โดยใช้โปรแกรม Power Point
1.2โดยใช้โปรแกรม ProShow Gole
1.3โปรแกรม Filp Album
2.รูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Cal Assisted insturction) มีดังต่อไปนี้
2.1การใช้โปรแกรม Authorware
2.2การใช้ระบบจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ Moodle
3.รูปแบบ Social Network มีดังต่อไปนี็
3.1การใช้เว็บบล็อก (Weblog)  เพื่อการเรียนการสอน
3.2การนำเสนอแบบ web page
3.3word  pres

คำถามท้ายหน่วยเรียนรู้ที่ 7

1.จงอธิบายเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบต่างๆว่ามีกี่ประเภท
ตอบ  มี4ประเภท ดังนึ้
1.อินทราเน็ต (Intranet) คือเป็นเครือข่ายสำหรับองค์กร และข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
2.เอกซ์ทราเน็ต (Extranet) คือเป็นเครือข่ายแบบองค์กรเหมือนกับอินทราเน็ตแต่เปิดให้สมาชิกภายนอกที่ได้รับอณุญาติเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้เช่น บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด
3.อินเทอร์เน็ต(Internet) เป็นเครือข่ายสาธารณะที่ไม่มีเจ้าของ ทุกคนที่อยากจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายสามารถเชื่อมต่อได้แต่ต้องปฏิบัติการกฏกติกาที่ได้มีการกำหนดไว้
4.รูปแบบของข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ เป็นเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนั้น รูปแบบของการนำเสนอข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจึงอาจแตกต่างกันได้

2.อินทราเน็ต (Intranet) หมายความว่าอย่างไร
ตอบ คือเป็นเครือข่ายสำหรับองค์กรและข้อมูลส่วนใหญ่ จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรหรือข้อมูลเพื่อ
ประโยชน์ขององค์กร คอมพิวเตอร์ที่ใช้อาจอยู่ในตึกเดียวกันหรือกระจายอยู่ทั่วประเทศและทั่วโลก

3.จงยกตัวอย่างแหล่งข้อมูลการสืบค้นบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ตอบ  http;//www.google.com
          http;//www.altavista.com
         http;//www.excite.com
        http;//www.yahoo.com

4.จงอธิบายวิธีการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ google พอสังเขป
ตอบ    พิมพ์คำที่เราต้องการลงในช่องที่จะค้นหา แล้วกด enter แล้วก็จะขึ้นหน้าเพจที่เราต้องการ

5.Digital library หมายความว่าอย่างไร
ตอบ  หมายถึงห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเก็บสารสนเทศในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนที่จะจัดเก็บในสื่อสิ่งพิมพ์

6.จงยกตัวอย่างแหล่งข้อมูลเว็บไซต์ประเภทการศึกษา
ตอบ  Schoollnet@1509 (http: www. School.net.th)

คำถามท้ายหน่วยเรียนรู้ที่ 6

1.อินเตอร์เน็ต (Internet) หมายความว่าอย่างไร
ตอบ  อินเทอร์เน็ต (Internet) นั้นย่อมาจากคำว่า International network หรือ Inter Connection  network หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน

2.จงอธิบายความสำคัญของอินเตอร์เน็ตทางด้านการศึกษาว่ามีอะไรบ้าง
ตอบ    1. เปิดโอกาสให้ครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ที่หลากหลาย หรือ เสมือนหนึ่งมี " ห้องสมุดโลก"  (Library of the World) เพียงปลายนิ้วสัมผัส 
         2.พัฒนาการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียน  ซึ่งมีผลสืบเนื่องมาจากการที่อินเทอร์เน็ตสามารถให้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสะดวก  รวดเร็ว แม่นยำ และง่ายต่อการใช้ ทำให้เกิดการสื่อสาร เพิ่มมากขึ้น
         3.เปลี่ยนบทบาทของครูและนักเรียน  การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนจะทำให้บทบาทของครูปรับเปลี่ยนไป จากการเน้นความเป็น "ผู้สอน" มาเป็น "ผู้แนะนำ" มากขึ้น 

3.จงบอกประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ตอบ  1.สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลด้านการบันเทิง ด้านการแพทย์ และอื่นๆที่น่าสนใจ
          2ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจะทำหน้าที่เสมือนเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่

4.การติดต่อโดยใช้สายโทรศัพท์ผ่านอุปกรณ์ Modem หมายความว่าอย่างไร
ตอบ   โมเด็มคืออุปกรณ์ซึ่งทำหน้าที่แปลงข้อมูลที่ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปเป็นสัญญาณไฟฟ้ารูปแบบหนึ่ง (Impulse) ซึ่งสามารถส่งผ่านสายโทรศัพท์ทั่วไปซึ่งสัญญาณโทรศัพท์นั้นจะเป็นสัญญาณอนาล็อกส่วนสัญญาณข้อมูลที่มาจากคอมพิวเตอร์จะเป็นสัญญาณดิจิตอลทำให้ต้องใช้โมเด็มในการแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลและดิจิตอลเป็นอนาล็อกก่อน


5 ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต www มีประโยชน์อย่างไร
ตอบ  เป็นบริการเครือข่ายระบบข่าวสารที่มีข้อมูลอยู่ทุกแห่งในโลก ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นสามารถอยู่ในรูปแบบแตกต่างกันเช่น เอกสาร รูปภาพเคลื่อนไหวและเสียงเป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงเป็นระบบและสืบค้นได้ง่าย

6.จงยกตัวอย่างประโยชน์ของ E-mail
ตอบ เป็นบริการับส่งข้อมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล์ที่มีข้อมูลเป็นเอกสารสำคัญ  รูปภาพ และอื่นๆ และสามารถส่งได้อย่างรวดเร็ว

วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557

ในการแทรกภาพ สามารถแทรกได้ทั้งจากไฟล์ภาพที่มีอยู่และจากภาพที่ได้จากอินเตอร์เน็ต


วันนี้ได้เรียนรู้วิธีสร้างบทความบน Blog ได้รู้วิธีแทรกภาพและวิธีสร้างบทความเพิ่มเติม